Svátost křtu

Křest je branou k životu a k Božímu království. Je první svátostí, kterou Kristus nabídl všem, aby měli věčný život, a svěřil jej své církvi spolu s evangeliem, když přikázal apoštolům:  „Jděte, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!“ 

Svátost eucharistie

Aby eucharistická zbožnost byla správně uspořádána a živena, je třeba brát v úvahu eucharistické tajemství v plném rozsahu:Jak slavení mše, tak i úctu ke svátostným způsobům, které jsou uchovávány po mši proto, aby dále mohla působit milost oběti.

Pomazání nemocných

Nemoci a bolestí člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí.  Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí. 

Pohřeb

Když do světa odvráceného od Boha přišel jeho Syn, Ježíš Kristus, ukázal, že smrt nemá poslední slovo.  Svou smrtí na kříži smrt přemohl a když byl vzkříšen z mrtvých, obnovil život navždy.